Unicons icons

Icons – Unicons – Vector Icons Pack (Retina Ready)

icon-zoom-out
icon-zoom-in
icon-youtube
icon-yahoo
icon-world
icon-volume
icon-volume-off
icon-volume-medium
icon-volume-loud
icon-vimeo
icon-video
icon-user-male
icon-user-female
icon-upload2
icon-upload
icon-update
icon-unstar
icon-unlove
icon-unlock
icon-unlike
icon-twitter
icon-trash
icon-timemachine
icon-texting
icon-tags
icon-tag
icon-stumbleupon
icon-stream
icon-storage
icon-stop2
icon-stop
icon-star
icon-spotify
icon-small-thumbnails
icon-skype
icon-shuffle
icon-share
icon-settings
icon-select-vertical
icon-select-top
icon-select-right
icon-select-left
icon-select-horizontal
icon-select-bottom
icon-search
icon-rewind-to-the-start
icon-rewind-to-the-end
rewind-to-prev-breakpoint
icon-rewind-to-next-breakpoint
icon-rewind-forward
icon-rewind-back
icon-reply
icon-repeat2
icon-repeat
icon-reload2
icon-reload
icon-rec
icon-plus
icon-play
icon-pinterest
icon-pin
icon-pie-chart
icon-photo
icon-phone
icon-pen
icon-pause
icon-path
icon-option
icon-note
icon-new-window
icon-new-message
icon-move
icon-more
icon-minus
icon-minimize
icon-mic
icon-mic-cross
icon-messages
icon-message2
icon-message
icon-melody
icon-maximize
icon-map
icon-mail
icon-macbook
icon-love
icon-loudspeaker
icon-lock
icon-location
icon-list3
icon-list2
icon-list
icon-list-with-thumbnails
icon-linkedin
icon-link
icon-like
icon-large-thumbnails
icon-key
icon-iphone
icon-ipad
icon-intstagram
icon-increase
icon-imac
icon-home
icon-folder
icon-flag
icon-filter
icon-facebook
icon-eye
icon-eye-cross
icon-external
icon-exit
icon-evernote
icon-dribbble
icon-download2
icon-download
icon-documents
icon-document
icon-directions
icon-deviantart
icon-delete
icon-decrease
icon-cross
icon-code
icon-cloud
icon-clock
icon-clip
icon-checkmark
icon-chart
icon-categories
icon-case
icon-cart-full
icon-cart-empty
icon-card
icon-camera
icon-calendar2
icon-calendar
icon-calendar-done
icon-bucket
icon-box2
icon-box
icon-book
icon-bell
icon-behance
icon-arrow-top2
icon-arrow-top
icon-arrow-right2
icon-arrow-right
icon-arrow-left2
icon-arrow-left
icon-arrow-down2
icon-arrow-down